05-03-14

Verslag vergadering 07/02/2014

Opening

Dirk opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom.

Voor de verslaggeving nam Jan enkele nota’s en Dirk trad op als moderator.

Administrativa:

  • Verontschuldigd: Lambert Beliën.
  • Het verslag van de vorige bijeenkomst werd unaniem goedgekeurd.
  • Jan bezorgde de uitnodigingen voor de jaarlijkse uitstap aan de aanwezigen. De anderen worden per post verzonden.
  • Er is nog geen verder nieuws over de archiefruimte onder de sterrenwacht. We kunnen helaas alleen maar heel geduldig wachten op de goedkeuring die eerst door de trage administratieve molen moet worden verwerkt.
  • Job toonde enkele van zijn prachtige opnamen van o.a. de Super Nova in M 82 en van de mooie Saturnus.
  • Jo stelde voor om de nationale kijkdag aan te kondigen op internetgazet en op de elektronische borden te laten publiceren.

 Open agendavragen

  1. Zonnevlekken krijgen een nummer. Er bestaat dus een systeem om de vleknummering aan te geven, maar hoe is die nummering opgebouwd en waar is het begin? (Theo)
  2. Wat is een blauwe maan? (Jan)
  3. Wat zeggen de drie wetten van Keppler? (Jan)

 

1/ Iedereen heeft wel eens van de nummering van zonnevlekken gehoord, maar hoe de nummering is opgebouwd is niet echt bekend. Even wordt gedacht aan de mogelijkheid dat er misschien een verband zou kunnen bestaan met de 11-jarige cyclus van de zon, maar niemand kan het juiste antwoord geven. Jo wil dit verder opzoeken en proberen tegen volgende bijeenkomst hierop het antwoord te geven.

 

2/ Als er twee keer in dezelfde maand een volle maan optreedt, wordt de tweede volle maan een blauwe maan genoemd. Dit verschijnsel komt ongeveer om de twee à drie jaar voor. In de 21e eeuw zijn er blauwe manen geweest in november 2001, juli 2004, juni 2007, december 2009 en augustus 2012. Ongeveer om de twintig jaar zijn er twee blauwe manen in een jaar. Die vallen dan in de maanden januari en maart, wanneer februari geen volle maan heeft. Voor het laatst gebeurde dit in 1999. In 2018 zal dit opnieuw het geval zijn. De naam blauwe maan (in het Engels Blue Moon) had oorspronkelijk een andere betekenis en wordt in feite ten onrechte op de hierboven beschreven manier gebruikt, ten gevolge van een fout in het blad Sky and Telescope in 1946.

 

3/ de wetten van Kepler

Eerste wet:

Een hemellichaam in de buurt van de zon beschrijft een kegelsnede (cirkel, ellips, parabool of hyperbool) met de zon in een brandpunt. Wanneer het gaat om hemellichamen van het zonnestelsel kan deze kegelsnede alleen maar een ellips zijn en bekomen we de traditionele formulering van de eerste wet van Kepler.

 

Tweede wet

De voerstraal van de zon naar een hemellichaam in een baan om de zon beschrijft perken waarvan de oppervlakte rechtevenredig is met de hiervoor benodigde tijd.  In gelijke tijden doorloopt de lijn die de planeet met de zon verbindt, oppervlakten (perken) van gelijke grootte. Uit de figuur blijkt dat bijvoorbeeld een planeet beduidend sneller beweegt in de buurt van haar dichtste nadering tot de zon dan in de buurt van haar verste verwijdering tot de zon. De tweede wet van Kepler wordt ook de perkenwet genoemd.

Derde wet

In een ellipsbaan rond de zon is de derde macht van de halve grote as van een hemellichaam rechtevenredig met het kwadraat van zijn omloopstijd.

Een hemellichaam dat vier keer zo ver van de zon staat als de aarde heeft dus achtmaal meer tijd nodig om één omloop te voltooien, wat dubbel zo veel is dan we zouden verwachten op basis van de omtrek van te doorlopen baan. De absolute snelheid van een hemellichaam in een baan om de zon neemt dus af met de afstand tot de zon            bijvoorbeeld:

- Mercurius:                                                                        - Mars:

Afstand tot de zon: 57,91 milj. km                                Afstand tot de zon: 228 miljoen km             

Baanlengte rond de zon: 363.86 milj km     Baanlengte rond de zon: 163312,5  miljoen km

Omlooptijd: 88 dagen                                                      Omlooptijd: 687dagen

 

De derde wet van Kepler kan worden gebruikt om de relatieve afmetingen van het zonnestelsel in kaart te brengen: door de omloopstijd van een hemellichaam juist te meten, kennen we zijn afstand tot de zon.

 Jan had enkele mooie oude kaarten meegebracht die we gezamenlijk hebben bekeken. Iedereen was verbaasd met welke nauwkeurigheid, geduld en decoratie de waarnemingen destijds werden opgetekend. Er waren kaarten van het wereldbeeld van Ptolemaius waarin de aarde centraal staat, van de noordelijke en zuidelijke sterrenhemel en de dierenriem en waarnemingen van planeetbanen met datums, soms aangevuld met magnitudeschalen en andere illustraties waarmee men dan trachtte de vreemde bewegingen te verklaren.

Er werd voorgesteld om ze te digitaliseren, maar de afmetingen zijn geen standaardmaten.  Jan zal een poging doen.

 Na een korte pauze nam Dirk het woord voor een uiteenzetting over raakpunten en verschillen tussen astrologie en astronomie.

 

ASTROLOGIE   ASTRONOMIE, RAAKPUNTEN EN VERSCHILLEN

 Eerst werd er gekeken naar de betekenis van het woord “astrologie”, volgens de astrologen,

en de betekenis uit het woordenboek.

Astrologie is al heel oud. De geschiedenis werd gevolgd van  het begin in Babylonië ongeveer  vier duizend jaar geleden tot in de zeventiende eeuw, waar astrologie en astronomie uit elkaar groeiden .Maar wat is astrologie eigenlijk. Net als in de astronomie, maakt astrologie gebruik van de sterrenbeelden op de ecliptica,

die de tekens van de dierenriem genoemd worden. In de astrologie spreekt men niet meer van sterrenbeelden. Als beginpunt laat men het teken 'ram' beginnen in het lentepunt, een situatie van ongeveer vier duizend tweehonderd jaar geleden. Momenteel ligt het lentepunt in het sterrenbeeld Vissen. Ter illustratie worden de data van de tekens in de astrologie vergeleken met de huidige data van de betreffende sterrenbeelden in de astronomie.

In de astrologie spreekt men van twaalf tekens, maar er zijn dertien sterrenbeelden die op de ecliptica liggen. De slangendrager speelt in de westerse astrologie geen rol. De verschillende tekens van de dierenriem werden besproken, met de talrijke invloeden die aan de tekens worden toebedeeld. Sommige tekens zijn sterker of zwakker dan andere, meer of minder ondernemend, meer of minder flexibel.

De planeten spelen ook een grote rol. Voor de astrologen horen hier de zon en de maan ook bij!!! De planeten hebben ook allemaal een verschillende invloed. Sommige planeten hebben enkel invloed op de mensen, terwijl andere planeten die verder weg staan hun invloed laten gelden op de maatschappij. In sommige astrologische systemen worden  worden ook asteroïden (Ceres, Chiron, Pallas, Juno, Vesta) gebruikt. In de Astrologie maakt men  ook gebruik van Huizen. Zaken zoals relaties, geld, gezondheid, carrière, vallen onder de zegen van de huizen. De huizen zijn twaalf verdelingen op de ecliptica.

In sommige astrologie-voorstellingen zijn deze verdelingen even groot, anderen houden de tijd gelijk, waardoor de grootte veranderd.

De twaalf huizen hebben op hun beurt ook weer een symbolische betekenis in de domeinen  die betrekking hebben op de omgeving.

 De  eigenlijke horoscoop

 De horoscoop wordt tegenwoordig berekend met de computer. Men vertrekt van de geboorteplaats, datum en uur, om een horoscoop te berekenen, d.w.z., berekenen in welk teken van de dierenriem de verschillende planeten staan. Het resultaat hiervan is deze figuur. De interpretatie van deze figuur zou voor de astroloog belangrijke gebeurtenissen in het leven van een persoon kunnen verklaren, en een inzicht kunnen geven in het karakter van deze persoon, dikwijls een document van tientallen blz..

Alhoewel de astrologen van mening zijn dat astrologie een wetenschap is, is  nog niemand in staat geweest om de juistheid van astrologie te bewijzen. Er werden al hoge prijzen uitgeloofd voor de astroloog die hier in zou kunnen slagen.

Er werd al met verschillende proeven met groepen personen aangetoond dat astrologie niet werkt. Er werd tijdens deze proevengeen enkele score gehaald die beter was  dan een toevalstreffer. Astrologie is dus zeker geen wetenschap, maar eerder een geloof of een religie. Astronomie en astrologie mogen dan samen zijn ontstaan,

 Ze hebben nu niets meer met elkaar te maken.

Tijdens deze uiteenzetting werden er enkele  voorbeelden aangehaald  uit de astrologie boeken die ik had meegebracht, waardoor er regelmatig een kleine discussie ontstond.

Het was voor iedereen een interessante avond.

20:10 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (1) |  Facebook | |

Commentaren

Wanneer mogen we de aanvulling van de website verwachten?

Gepost door: Jan | 26-05-14

De commentaren zijn gesloten.