13-01-13

Algemene ledenvergadering 2012.

Lidgeld Noorderkroon 2013.

 Om een vereniging leefbaar te houden en om Noorderkroner te kunnen zijn, vragen we elk jaar een bescheiden bedrag onder de noemer  “lidgeld Noorderkroon”. Na rijp beraad en dank zij de gulle donaties van onze leden, afgelopen jaar, is het bestuur van Noorderkroon overeengekomen om ook dit jaar geen contributieverhoging door te voeren. We blijven het gekende tarief hanteren. Voor 15 euro ben je weer een gans jaar verzekerd van je lidmaatschap,  je ontvangt doorheen het jaar 12 maandblaadjes, je geniet van een korting op onze jaarlijkse reis, je bent zeker van kameraadschap,  je bezoekt als lid onze toffe kijkavonden, kortom: een kleine bijdrage voor een waterval aan voordelen! 

 Gelieve uw lidmaatschap tijdig te verlengen door, bij voorkeur, te storten op de rekening van Noorderkroon , onder vermelding van “lidgeld 2013”. Als het niet anders kan  reken je gewoon af  met onze penningmeester tijdens een bijeenkomst. Betalen via de bank dus bij voorkeur, maar  t.g.v. de nieuwe wetgeving die sinds 1 januari 2011 van kracht is, moet dit gebeuren met het IBAN-nummer en de BIC-code.  Het IBAN-nummer van de Noorderkroon is: 

IBAN  BE86 0353 3290 4950     BIC-code   GEBABEBB

 Deze gegevens kan je ook terugvinden op de tweede bladzijde van dit blaadje, onder de rubriek “Nuttige adressen”. Dank voor jullie steun!

 

Het bestuur

                                   Verslag van de Algemene ledenvergadering 2012

Voor het eerst mochten we gebruik maken van de grote vergaderzaal. Misschien omdat het onze algemene ledenvergadering was kregen we zaal 206 én 207 ter beschikking. Onze secretaris droomde al een tijdje om eens een vergadering te kunnen beleggen in deze schitterende ruimte. Eindelijk was het zover! Gedaan met te krappe ruimtes waar het constant behelpen was. We zijn weer een stap in de goede richting!  Rond 20.30u was onze “ronde” tafel al behoorlijk gevuld en kon de avond officieel van start gaan. Op de agenda, de jaarlijks terugkerende punten zoals het welkomstwoord, het kasverslag, het jaarverslag, de algemene kennis-quiz en natuurlijk…. vlaai en de inmiddels gekende kerststronk van Dirk Schuurmans (trouwens…die smaakt echt naar meer!!!!). Als tweede punt op de agenda, na de verwelkoming, bracht Jan Hermans de eindejaar-speech van de voorzitter, die deze avond niet bij ons kon zijn. De inhoud van de speech reflecteerde de wensen en de dankbetuigingen van onze voorzitter.

Nieuwjaarstoespraak

 Beste vrienden, Noorderkroners

In naam van onze voorzitter Bèrke - die zich vanavond moet verontschuldigen – wil ik u allen van harte welkom heten op deze bijeenkomst die we naar goede gewoonte als laatste studiebijeenkomst van 2012 in een ietwat feestelijke sfeer willen laten verlopen.  Ik zou willen beginnen met u allemaal te bedanken voor uw actieve deelname afgelopen jaar aan zowel de studiebijeenkomsten als de kijkavonden. Voor goede kijkavonden blijven we natuurlijk afhankelijk van het weer, maar het afgelopen jaar kenden we toch enkele heel mooi en druk bezochte avonden. Er was veel enthousiasme en ik heb heel veel mooie, en  nieuwe apparatuur zien verschijnen. Voor al die kijkavonden, studievergaderingen en andere activiteiten worden we iedere keer  uitgenodigd met het vertrouwd maandblaadje dat ons, telkens weer heel consequent wordt aangeboden door onze secretaris Lambert. Het is iedere keer voorzien van het verslag van de vergadering, aangevuld met allerlei wetenswaardighe­den en de agenda.  Ik wil hiervoor dan ook graag een extra woord van dank richten aan Lambert, want het lijkt allemaal vanzelfsprekend als we het uit de brievenbus halen, maar ik weet zeker dat er veel uren van zijn vrije tijd insteken en ben er van overtuigd dat er ook weinig verenigingen zijn die deze luxe kennen. Dit verdient zeker een applaus… Bedankt Lambert!

We leven tegenwoordig in een digitale tijd. Hierdoor is er momenteel een  grote toename aan ontdekkingen van o.a. exoplaneten en allerlei informatie over hun samenstelling, gedrag en alle andere geheimen. Door dit soort explosieve toename zitten we dus duidelijk in een fase zoals de astronomie er in de geschiedenis nog ooit kende. Er waren regelmatig schommelingen met hoogtepunten en rustigere momenten. Denk maar aan de periode toen werd bewezen dat de aarde rond de zon draait. Na de opkomst van de telescoop werden we overspoeld met nieuwe informatie en begin vorige eeuw bracht Einstein’s relativiteitstheorie het inzicht in de processen waarom sterren miljarden jaren lang kunnen blijven branden.

We moeten ons dus niet verwonderen als we in de nabije toekomst nog eens verrast worden met nieuwe gegevens die onze gedachten goed overhoop kunnen gooien, maar dit soort informatie blijft onze nieuwsgierigheid prikkelen en houdt sterrenkunde levendig. Fluctuaties bestaan er ook in het verenigingsleven. Toen we anno 2002 onverwacht afscheid moesten nemen van onze stichter en voorzitter A. Claassen (Joan) hadden we een probleem. De vereniging moest gereorganiseerd en Bèrke heeft toen de taak van voorzitter op zich genomen. Nu heeft Bèrke echter te kennen gegeven dat hij omwille van zijn leeftijd (78) het enorm moeilijk heeft gekregen om de toenemende groei en de grote informatiestroom te blijven bijbenen. Het kost hem erg veel moeite en energie om de taak van voorzitter te blijven uitvoeren. Een hobby mag niet omslaan in een belasting en Bèrke hoopt dan ook dat er iemand bereid is om met de nodige bezieling en met positieve ingesteldheid de fakkel van hem over te nemen en de kring wil leiden.  Geen prettig nieuws natuurlijk, maar we moeten hier wel begrip voor hebben.

Wat mogen we voor 2013 bij de Noorderkroon verwachten? Uiteraard een invulling van het voorzitterschap want eind 2013 bestaat onze vereniging 35 jaar. Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt laten voorbijgaan. Bij eerdere lustra organiseerden we enkele indrukwekkende tentoonstellingen of realiseerden projecten als de zonnewijzer, het planetenpad, de geologische tuin en de sterrenwacht.

Voor dit 7de lustrum denken we in oktober in cinemazaal Walburg een spreker te vragen voor een lezing die zowel het gewone publiek als de omringende verenigingen aanspreekt. We willen Noorderkroon ook in 2013 beter op de kaart zetten in Hamont-Achel en de omringende gemeenten. Hoe? …  We denken aan om meer samenwerking met andere verenigingen door het uitbreiden van het succesvolle initiatief “verbroedering Aquila”  met o.a. Genk en Bocholt. (Dit initiatief wordt zelfs op nationaal vlak bij andere verenigingen aangemoedigd). Door deel te nemen aan gezamenlijk georganiseerde activiteiten met de stad, Natuurpunt, Isis of anderen. Door meer publiek te betrekken bij initiatieavonden en kijkavonden.  Door te proberen de jeugd meer te betrekken bij onze activiteiten via de basisschool in Achel en in Hamont waar we vorige jaren informatiedagen gaven die we succesvol afsloten met een kijkavond voor kinderen en ouders op de sterrenwacht. We volgen ook met spanning het verloop van ons verzoek bij het stadsbestuur voor een ander lokaal. Er is een architect ingeschakeld om een voorontwerp te maken en we hopen dat het een haalbare zaak wordt. In 2013 hebben we dus diverse uiteenlopende activiteiten op de agenda geplaatst, maar daarnaast blijven we ook in 2013 weer genieten van de regelmatige gezellige en leerzame studiebijeenkomsten en van de fijne kijkdagen.  Ik wil U allemaal fijne feestdagen wensen en een heel voorspoedig 2013 met een goede gezondheid voor u en uw familie.

Jan

De volgende presentatie, ook traditie, was het jaarverslag, gebracht door de secretaris. Omdat het jaarverslag in film-vorm heel gesmaakt was vorig jaar, besloot de secretaris om ook het jaarverslag van 2012 in film-vorm te gieten.  Een allesomvattende film van ons doen en laten in 2012. Een visualisatie van alle thema’s die we op de maandelijkse bijeenkomsten onderhanden hadden. Beelden van de kijkavonden, beelden van de nieuwe kijkers die onze leden het afgelopen jaar aangeschaft hadden, informatieve beelden van de werken aan de sterrenwacht en een opsomming van alle items die we in 2012 besproken hebben in de rubriek “Open agenda”. Heel impressionant als je alle thema’s op een rijtje zet! Onze tellers van de kring-websites staan op 195.700 hits!!  We maken duidelijk gebruik van de digitale snelweg om Noorderkroon in de huiskamers te krijgen! Verder in het beeldverslag een viertal “historische” beelden van Noorderkroon met een duidelijke hint naar ons 7e lustrum in 2013. De film eindigde met een dankwoord aan alle Noorderkroners voor hun inbreng, participatie en kameraadschap. Na de film was er de oproep om ook in 2013 beelden naar het secretariaat te sturen zodat onze secretaris er een mooi geheel van kan maken.

 Tussen de bedrijven door projecteerde Jan leuke animaties van “bewerkte foto’s en nog iets met uhhh…een mond!  Nog meer vlaai en dan… jawel… de algemene kennisquiz die Jan voor ons samenstelde.  Een PowerPoint met daarop 29 meerkeuzevragen. Jan werkte de lijst af en het was heel gevarieerd dit jaar. Diegene die instinkers verwachtte (wie niet?) kwam dit jaar bedrogen uit; er zat er maar ééntje tussen! Voor de rest allemaal algemene kennis! Na de vragenronde werden de formulieren één post verder door geschoven en kon het nakijken beginnen. Zoals gewoonlijk, hilariteit en verwondering waren twee emoties die meermaals te bespeuren waren. Wie was de winnaar van 2012? Eigenlijk allemaal, maar Tony mocht, na een schiftingsvraag van de nieuwe voorzitter (we zaten met twee winnaars!)  onder algemeen applaus, de eerste plaats op zijn conto schrijven. Proficiat Tony! Jan overhandigde de prijzen aan de deelnemers met de hoogste punten. Enkelen gaven hun prijs verder door zodat  meer winnaars een prijs in ontvangst mochten nemen. Na de quiz was er nog een bespreking over de organisatie van de Nationale sterrenkijkdagen die gehouden zullen worden één week na de algemene ledenvergadering (zie verslag hieronder) en de intentie om volgend jaar eens een heel speciale kijkavond te organiseren onder een echt donkere hemel. Een mini-expeditie, toegankelijk voor alle Noorderkroners! Job en Lambert werken dit gegeven nog verder uit.

 Tegen middernacht sloten we de vergadering af en togen huiswaarts. Een meer dan geslaagde algemene ledenvergadering in een heel mooie zaal, allen naar huis  met het voornemen “ Plankgas  in 2013”!!!

 Dankwoord aan de voorzitter

 Bij deze willen we een woord van dank uitspreken aan Lambert Breemans, die onze vereni­ging gedurende de afgelopen tien jaar als voorzitter vertegenwoordigde, en die nu helaas te kennen gaf dat het uitoefenen van deze functie voor hem ondoenlijk is geworden. Na het wegvallen van onze gewezen stichter en voorzitter A. Claassen, voelde Bèrke het - als medestichter van de Noorderkoon - als een logische opdracht om de taak van voorzitter op zich te nemen en de doelstelling van de vereniging staande te houden.Tien jaar lang heeft hij voor onze kring deze taak te harte genomen. Onder zijn leiding heeft de vereniging de ingeslagen weg voortgezet en met succes de doelstelling:  “het vulgariseren en het populariseren van sterrenkunde” nagestreefd.  We vinden het erg jammer, maar begrijpen heel goed dat de moderne technieken, de recente stroom aan nieuwe informatie en zeker zijn respectabele leeftijd een belemmering zijn gewor­den om nog op een competente manier het voorzitterschap verder te zetten. Dankbaar kijken we terug op die tienjarige periode waarin ge ons op een gezellige en origi­nele wijze hebt geleid. We wensen dat ge nog lang in goede gezondheid kunt genieten van een wat rustigere periode en hopen u nog dikwijls te ontmoeten op studiebijeenkomsten en kijkavonden … Bedankt Bèrke

Verslag van de Nationale sterrenkijkdagen 2012

Kort en bondig? Wel, enkel op vrijdag 21 december waren we op de sterrenwacht en omdat het extreem slecht weer was moesten we het doen met slechts enkele bezoekers. Noorderkroners Jan, Jo, Tony en Lambert bemanden de sterrenwacht. De weersomstandigheden én timing van de nationale sterrenkijkdagen zijn twee zaken die wij niet in de hand hebben. De aanwezige bezoekers hebben we toch kunnen animeren met  onze projectie en enkele boeiende uiteenzettingen. Meteen even de nieuwe kwartaal agenda uitgehangen samen met Jan en Jo, zodat elke bezoeker weet wat we nog gepland hebben. Bij het verlaten van de sterrenwacht zagen we een heel waterige maan, een even waterige Jupiter en een paar sterretjes die al rap terug achter de wolken verdwenen. Jammer….. we hadden het heel graag anders gezien!  Volgende keer meer geluk….

Omdat we “van huis uit” optimistisch zijn grootgebracht én omdat de wereld NIET is vergaan op 21 december én omdat we stellig geloven dat één dezer dagen het wel eens zou kunnen ophouden met regenen,  kijken we vooruit en maken ons op om in 2013 onze geleden schade van gemiste kijkavonden in te halen. We gaan gas geven in 2013, hou onze agenda in de gaten.  Al wat we moeten hebben zijn…….heldere nachten!!!!

                                                                                                                                                                                                                           LBe

14:23 Gepost door Lambert Beliën | Commentaren (0) |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.